Tanpa Kategori
Tanpa Kategori

การอบรมการใช้งานของ MakeWebEasy เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

ก็จบไปเเล้วกับการ อบรมพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยระบบ MakeWebEasy

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 

seminar25jun2015-02

ใครที่พลาดไม่ต้องเสียใจนะค
เราจะมีการอบรมอีกครั้ง

เราจะมีการอบรมครั้งต่อไป ในวันที่

23 กรกฎาคม 2558 

เเล้วเจอกันนะ 🙂