Footer คือส่วนแสดงผลที่อยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ ที่จะแสดงผลในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกรูปแบบ และจัดการกล่องการแสดงผลต่างๆ ลงในส่วน Footer นี้ได้ ซึ่งแต่ละกล่องการแสดงผลจะมีการจัดการและการแสดงผลที่แตกต่างกันไป

layout4Footer

วิธีการจัดการ Footer

1. เลือกเมนู Design

2. เลือกเมนู Footer

footer_01

หลังจากที่เลือกเมนู Footer แล้วจะพบกับเมนูย่อย อีก 3 เมนู คือ

1. Background - เป็นเมนูสำหรับการปรับแต่งพื้นหลังในบริเวณด้านล่างเว็บไซต์

2. Widget - เป็นเมนูสำหรับจัดการกล่องการแสดงผลต่างๆ ที่บริเวณด้านล่างเว็บไซต์ แต่จะมีบาง Widget ที่สามารถแสดงผลได้เฉพาะ Layout ที่อนุญาตเท่านั้น

3. Layout - เป็นรูปแบบการแสดงผลของบริเวณด้านล่าง ซึ่งแต่ละ Layout จะมีการแสดงผลที่ไม่เหมือนกันรวมถึงอาจมีการแสดง Widget ที่ไม่เท่ากันด้วย

 

ตัวอย่าง ส่วนของ Footer ในหน้า Design

footer_02

Related Post

Comments

comments