วิธีการใช้งานอีเมล์, คู่มือการใช้งาน

วิธีการตั้งค่าการใช้งานอีเมลล์ ใน Microsoft Outlook 2007 แบบ IMAP

วิธีการตั้งค่า Microsoft Outlook 2007
ตั้งค่าได้ 2 รูปแบบ คือ
  • แบบ Exchange Server (IMAP)
  • แบบ POP3 Server

แบบ Exchange Server (IMAP)

1. เลือกที่ Start ไปที่เมนู Control Panel
2. เลือกที่ User Accounts and Family Safety

3. เลือกที่ Mail เพื่อเริ่มการตั้งค่า Mail server

4. แสดงหน้าจอ Mail Setup – Outlook กดปุ่ม E-mail Accounts…
5. แสดงหน้าจอ Account Settings เริ่มการตั้งค่าเลือกที่แท็บ E-mail กดปุ่ม New…
6. แสดงหน้าจอ Add New Account เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP กดปุ่ม Next
7. แสดงหน้าจอ Add New Account เลือก Manually configure server settings or additional server types กดปุ่ม Next
8. กดเลือก Internet E-mail กดปุ่ม Next
9. แสดงหน้าจอ Internet E-mail Settings ให้กรอกข้อมูลในส่วน User Information, Server Information และ Logon Information โดย Account Type เลือกเป็น IMAP Incoming mail server เป็น mail.ชื่อเว็บไซต์ของคุณ (เช่น mail.piesoft.net) Outgoing mail server (SMTP) เป็น mail.ชื่อเว็บไซต์ของคุณ (เช่น mail.piesoft.net)

กรณีที่ตั้งค่าตามด้านบนแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้
ให้ตั้งค่า Outgoing mail server (SMTP) ให้เลือกค่าของอินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่ โดยมีแนวทางดังนี้
True – mail.truemail.co.th
TOT – smtp-adsl.totonline.net
3BB – smtp.3bbmail.com

10. กดปุ่ม More Settings… เพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม
11. แสดงหน้าจอ Internet E-mail Settings ในส่วนของ General เช็คข้อมูล Mail Account กดเลือก Advanced ที่แถบด้านบน

12. แสดงหน้าจอ Internet E-mail Settings ในส่วนของ Advanced เลือก Server Timeouts เป็น Long เลือก Incoming Server ให้เป็น Auto เลือก Outgoing Server ให้เป็น Auto เช่นกัน กดเลือก Outgoing Server ที่แถบด้านบน

13. แสดงหน้าจอ Internet E-mail Settings ในส่วนของ Outgoing Server ให้เลือกเช็คถูก My outgoing server (SMTP) requires authentication กดปุ่ม OK

14. กลับมาที่หน้าจอ Add New Account ให้กดปุ่ม Test Account Settings…
15. แสดงหน้าจอ Test Account Settings ถ้าตั้งค่าถูกจะแสดง Status เป็น Completed กดปุ่ม Close
16. ถ้ามี error ให้ตรวจสอบ Password อีกครั้ง
17. กลับมาที่หน้าจอ Add New Account ให้กดปุ่ม Next
18. แสดงหน้าจอ Test Account Settings ถ้าตั้งค่าถูกจะแสดง Status เป็น Completed กดปุ่ม Close
19. แสดงหน้าจอ Congratulations กดปุ่ม Finish เสร็จสิ้นการตั้งค่า
20.  แสดงหน้าจอหลังจากตั้งค่า โดยจะมีชื่อ E-mail และ Type เพิ่มมา และลองเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 เพื่อรับส่งเมล์
21. ทำการตรวจสอบการตั้งค่าที่ได้ เลือกที่ E-mail และกดปุ่ม Change…

Related Post