คู่มือการใช้งาน

รูปแบบฟอนต์

รูปแบบฟอนต์

สามารถปรับแต่งความสวยงามของฟอนต์ได้ที่เมนูรูปแบบฟอนต์ ในกรณีที่ต้องการให้ทั้งเว็บไซต์เป็นรูปแบบ
ฟอนต์เดียวกัน เวลาจัดการในส่วนของ Customize ไม่ต้องแก้ไขรูปแบบฟอนต์ แต่ให้มาแก้ไขที่จุดรูปแบบ
ฟอนต์ที่เดียว

1. ไปที่ ออกแบบ > ปรับแต่ง> รูปแบบฟอนต์
2. กำหนด ฟอนต์, ขนาดฟอนต์ และสีฟอนต์
– H2 หัวข้อหน้าเพจ
– H4 ชื่อสินค้า/บทความ
– ราคาสินค้า
– P ข้อความเกริ่นนำ, รายละเอียด, ทั่วไป
– A ลิงก์

3. คลิกที่ปุ่มบันทึก

หมายเหตุ : รูปแบบฟอนต์ของระบบ เป็นฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์จาก Google หากต้องการใช้ฟอนต์อื่นเพิ่มเติม
สามารถคลิกที่ปุ่ม + เพิ่มฟอนต์ได้ โดยมีเงื่อนไขการเพิ่มดังนี้

1. ฟอนต์ หรือ รูปแบบตัวอักษร ที่ทำการอัพโหลดเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาอนุญาตใช้งานของฟอนต์นั้นๆ
โดยผู้ใช้จะต้องได้รับสิทธิ, ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน หรือมีเอกสารที่แสดงสิทธิสำหรับฟอนต์แต่ละ
ฟอนต์อย่างถูกต้อง
2. ทาง MakeWebEasy.com (บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด) จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย
สูญเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น
ได้จาการที่ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น