คู่มือการใช้งาน, การจัดการฟีเจอร์อื่นๆ (More feature), การจัดการระบบหลังบ้าน

วิธีการใช้งานทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ในการทำเว็บไซต์นั้นความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เป็นสิงที่สำคัญมาก หนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเว็บไซต์ของคุณคือการใช้งาน ทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD) ซึ่งจะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการมีตัวตนเว็บไซต์ได้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอะไร

วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของเว็บไซต์ต้องเสียค่าใช้จ่าย 50 บาท และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

1. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) และรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ)

2. สำเนาบัตรประจำตัว

– กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– กรณีนิติบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด (ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)

3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4. หนังสือชี้แจง (กรณียื่นล่าช้าหรือเกินกำหนด)

สถานที่จดทะเบียนสำหรับ กทม. มี 7 ที่ให้เลือกตามสะดวก

1. สำนักงานบริการการจดทะเบียนธุรกิจ 1 (อาคารธนาลงกรณ์ ถ.บรมราชชนนี)โทร. 02-446 8160-9

2. สำนักงานบริการการจดทะเบียนธุรกิจ 2 (อาคาร ถ.พระราม 6) โทร. 02-618-3345

3. สำนักงานบริการการจดทะเบียนธุรกิจ 3 (อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก) โทร. 02-276-7268

4. สำนักงานบริการการจดทะเบียนธุรกิจ 4 (อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถ.สีลม) โทร. 02266-5853-4

5. สำนักงานบริการการจดทะเบียนธุรกิจ 5 (อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก) โทร. 02-276-7255

6. สำนักงานบริการการจดทะเบียนธุรกิจ 6 (อาคารโมเดิอร์นฟอร์ม ถ.ศรีนครินทร์) โทร. 02-722-8366-7

7. สำนักงานบริการการจดทะเบียนธุรกิจ 7 (อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก) โทร. 02-276-7253

เพื่อความชัดเจนในการเดินทางไปจดทะเบียนพาณิชย์ กรุณาโทรสอบถามก่อน เพราะข้อมูลเบื้องต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

 

วิธีการใช้งานทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หลังจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดทำเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) เสร็จแล้ว เจ้าของเว็บไซต์จะได้รับ Email ที่มี Source Code ของเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์นำไปแสดงในเว็บไซต์ เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว การนำ Source Code ที่ได้มาใช้กับระบบของ MakewebEasy สามารถทำได้ดังนี้

ไปที่ จัดการเว็บ > การตั้งค่าเว็บไซต์ > โค้ดที่ระบบรองรับ > DBD ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

จะแสดงหน้าสำหรับกรอกข้อมูล ให้เจ้าของเว็บนำ Source Code ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จาก Email ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาใส่ในหน้าดังกล่าวโดยจะมีรายละเอียดการจัดการดังนี้

ใช้งาน DBD ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้สำหรับปิด หรือเปิดการใช้งานทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Footer ในหน้าเว็บไซต์

DBD ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Code สำหรับกรอก Source Code ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จาก Email

dbd_02