Import products จากไฟล์ csv, xls, xlsx หรือ txt

ระบบการนำเข้าข้อมูลสินค้า จากรูปแบบไฟล์ csv, xls, xlsx หรือ txt ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าของร้าน ที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดของสินค้าอยู่ใน File Excel อยู่แล้ว และต้องการที่จะนำข้อมูลสินค้าใน Excel เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนูสินค้า > นำเข้าข้อมูลสินค้า

3. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า โดยไฟล์ที่นำเข้ามานั้นข้อมูลจะต้องตรงตามตารางของระบบ
4. คลิกอัพโหลดไฟล์

5. เมื่อคลิกอัพโหลดไฟล์ เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลสินค้าจะแสดงขึ้นมา ให้ทำการคลิกที่ไอคอนตามภาพ เพื่อเข้าไปแก้ไขจัดการสินค้าให้ครบถูกต้องครบถ้วน

6. เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการนำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
7. จากนั้นคลิกเลือก แล้วให้กดที่ปุ่ม นำเข้าข้อมูลสินค้า แค่นี้สินค้าที่อยู่ในไฟล์ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์เรียบร้อย

ผลลัพธ์ของการนำเข้าข้อมูลสินค้า สินค้าได้ถูกเข้ามาในระบบเว็บไซต์เรียบร้อย