ระบบ User Permission

ระบบ User Permission คือ ระบบสำหรับการกำหนดผู้ใช้งาน รวมไปถึงการกำหนดบทบาทและสิทธิ์การใช้งานในเว็บไซต์ โดยการจัดการจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1.จัดการผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User)
2.จัดการบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (Role & Permission)

1.จัดการผู้ใช้งานเว็บไซต์ (User)

คือการกำหนดให้ผู้ใช้งานในเว็บไซต์ ซึ่งแต่ละ User จะใช้งานได้ในขอบเขตตามที่กำหนดให้เท่านั้น โดยมีวิธีการตั้งค่า ดังนี้

1.เจ้าของเว็บไซต์ (Owner) Login เข้าสู่ระบบ MWE
(เจ้าของเว็บไซต์ หรือ Owner จะได้รับสิทธิ์ เมื่อทำการสมัครบัญชีเว็บไซต์กับ MakeWebEasy)

2.กดปุ่ม จัดการผู้ใช้งานเว็บไซต์

3.ระบบแสดงผลหน้าจอจัดการผู้ใช้งานเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถเพิ่มและจัดการผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ที่เมนูนี้ (เบื้องต้นระบบจะแสดงชื่อเจ้าของเว็บไซต์เป็นค่าเริ่มต้น)

4.กรณีต้องการเพิ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ ให้กดปุ่ม เพิ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดที่ต้องกำหนด คือ

⦁ ชื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์
⦁ อีเมล
⦁ บทบาทสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์

5 เมื่อกำหนดรายละเอียดผู้ใช้งานเว็บไซต์ครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม ส่งคำเชิญ

6 ระบบจะทำการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ถูกเชิญ และจะแสดงผลข้อมูล และสถานะการเชิญพร้อมวันที่ส่งคำเชิญ

7 นอกจากการเพิ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์แล้ว ยังมีการจัดการผู้ใช้งานอื่นๆ ได้แก่

⦁ คัดลอกลิงก์คำเชิญ คือการกดรับลิงก์ (URL) เพื่อส่งโดยตรงให้ผู้รับ
⦁ ส่งอีกครั้ง คือการกดส่งอีเมลคำเชิญเพื่อส่งไปใหม่อีกครั้ง
⦁ แก้ไข สำหรับการแก้ไขชื่อและบทบาทของผู้ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น (จะไม่สามารถแก้ไขอีเมลของผู้ใช้งานได้)
⦁ ลบ สำหรับต้องการลบผู้ใช้งานเว็บไซต์

หมายเหตุ : จำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการใช้งานเว็บไซต์ (คลิกดูรายละเอียด)

 

2.จัดการบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (Role & Permission)

เป็นการกำหนดบทบาทและสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ในการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์ เบื้องต้นระบบจะมีข้อมูลค่าเริ่มต้นของบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจ การใช้งาน ดังนี้

สำหรับแพ็กเกจ Starter จะมีข้อมูลค่าเริ่มต้นมาให้ทั้งหมด 4 บทบาท คือ

⦁ Owner เจ้าของเว็บไซต์
⦁ Admin สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ทั้งหมด ยกเว้นสิทธิ์ในการอัปเกรดแพ็คเกจหรือต่ออายุเว็บไซต์
⦁ Editor สามารถเข้าถึงและจัดการระบบบทความ และระบบจัดการ SEO
⦁ Designer สามารถเข้าถึงและจัดการเทมเพลต การออกแบบของเว็บไซต์ทั้งหมด

หมายเหตุ : ระบบไม่อนุญาตให้ลบหรือแก้ไข Owner และ Admin สำหรับบทบาทอื่นๆ สามารถแก้ไขได้

 

สำหรับแพ็กเกจ Basic, Standard, Professional จะมีข้อมูลค่าเริ่มต้นมาให้ทั้งหมด 6 บทบาท คือ

⦁ Owner เจ้าของเว็บไซต์
⦁ Admin สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ทั้งหมด ยกเว้นสิทธิ์ในการอัปเกรดแพ็คเกจหรือต่ออายุเว็บไซต์
⦁ Sale Admin สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลระบบอี-คอมเมิร์ช จัดการสินค้า ข้อมูลลูกค้าการติดต่อ และรายงาน
⦁ Sale สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลเฉพาะรายการสั่งซื้อ รายการสินค้า และข้อมูลลูกค้า
⦁ Editor สามารถเข้าถึงและจัดการระบบบทความ และระบบจัดการ SEO
⦁ Designer สามารถเข้าถึงและจัดการเทมเพลต การออกแบบของเว็บไซต์ทั้งหมด

หมายเหตุ : ระบบไม่อนุญาตให้ลบหรือแก้ไข Owner และ Admin สำหรับบทบาทอื่นๆ สามารถแก้ไขได้

จากข้อมูลเบื้องต้น ต้องการกำหนดบทบาทและสิทธิ์ใหม่ สามารถเพิ่มบทบาทแะสิทธิ์ได้ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

1.กรณีต้องการเพิ่มบทบาทใหม่ให้กดปุ่ม เพิ่มบทบาท

2.ระบบจะแสดงหน้าจอ เพิ่มบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานโดยสามารถกำหนดรายละเอียดได้ดังนี้

⦁ ชื่อบทบาท
⦁ คำอธิบายเกี่ยวกับบทบาท
⦁ ตารางสำหรับกำหนดสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์

3.เมื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของบทบาทเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก

4.ระบบจะแสดงผลบทบาทใหม่ที่เพิ่มเข้ามา ตัวอย่างเช่น

5.กรณีต้องการ แก้ไขหรือลบ บทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ สามารถทำได้ดังนี้

⦁ แก้ไข สามารถกดเพื่อทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง บทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์
⦁ ลบ สำหรับการลบบทบาทเมื่อไม่ต้องการใช้งาน (แต่หากกรณีมีผู้ใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้บทบาทที่จะลบ จะไม่สามารถลบบทบาทได้)