online payment
E-Commerce, MakeWebEasy News
E-Commerce, MakeWebEasy News

งานนี้มีเฮ!! ยกเว้นภาษีเงินได้กับร้านที่รับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 10 พ.ค. 2560 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้เเก่บุคคลธรรมดาเเละบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในบางกรณี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรวมไปถึงการยกเว้นภาษีเงินได้ ให้กับบริษัท ห้างร้าน หรือนิติบุคคล ที่รับชำระเงินผ่านบัตรเดบิต และจ่ายค่าธรรมเนียม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เหตุผลในการประกาศยกเว้นภาษี เพื่อพัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด เพื่อชำระสินค้าเเละบริการ อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศในระยะยาว รวมถึงเป็นการสนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระแทนเงินสด

ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับการสนับสนุนให้ใช้วิธีการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าการใช้เงินสด มีผลให้ธุรกิจ E-Commerce เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน

ถ้าร้านค้าไหนที่ยังไม่มีระบบรับชำระเงินออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้
02 217 7999

www.MakeWebEasy.com
https://www.facebook.com/makewebeasy

 

ที่มา : www.prachachat.net
อ่านรายละเอียดทั้งหมด